Property:Ressursi pikk kirjeldus

Allikas: Keeleleek

This is a property of type Has type::Text.