EDS-kiri-30.09

Allikas: Keeleleek
  • English below*

Tere kallid seltsilised

Teeme kohtumise: Seoses jahenevate sügisilmadega ja peatse jälle saabuva digihumanitaaria konverentsiga on ehk paslik teha järjekordne seltsi koosolek. Vaataks üle juba tehtu ning tulevikuplaanid ning vaataks, kes mida ära saaks teha.

Aeg: Kohtumine toimub 13.10.2016 kell 16.30 Tartus, Kirjandusmuuseumi saalis Eesti digitaalhumanitaaria konverentsi raames, vt. http://www.folklore.ee/dh/en/dhe_2016/.

Valime juhatuse: Et selts jätkuvalt kasvaks ja areneks, võiks sügisesse plaani võtta MTÜ registreerimise ja põhikirja kinnitamise. Et see toimuks ikka seltsi toel, pakun välja, et võiks valida lõpuks seltsile juhatuse. Juhatuses võiks olla näiteks seitse kuni üheksa liiget, et saaks esindatud võimalikult lai huvidering. Seltsi korralduslikus küljes osalemiseks ei ole muidugi juhatusse kuulumine eelduseks ning loodetavasti leitakse kõikide konkreetsete ülesannete jaoks õigeim inimene olgu ta juhatuses või mitte.

Kohtumise kava 1. Ülevaade olnust ja esmastest tulevikuplaanidest 2. Vaba arutelu seltsi ja selle tuleviku teemadel 3. Seltsi juhatuse valimine

Valimised võiks teha järgmiselt:

1) Iga soovija esitab suuliselt kas enda või seltsilise kandidatuuri väikese tutvustusega temast ja panusest, mida ta võiks seltsile kaasa tuua. Soovijate nimed kirjutame üles nii, et nad on valimise ajal nähtaval. 2) Iga seltsi liige saab hääletamiseks sedeli, kuhu ta kirjutab seitse nime juhuslikus järjekorras, kellele ta annab igale ühele oma hääle. 3) Loeme kokku hääled iga nime kohta ning seitse suurema häälesummaga kandidaati saavad juhtkonda.

Juhatuses hetkel ametikohti ei ole, kuigi varem on juttu olnud teemadest, millega peaks tegelema. Vastutusalad saab seejärel määrata juhatuse sees. Küll aga võib kaaluda juhatuse presidendi valimist eraldi, kuna amet võib nõuda rohkem pühendumist kui iga juhatuse liige endale võiks lubada. Selle kohta saab teha eraldi konkursi, kus kohale esitatud kandidaatide vahel valitakse kirjutades samale sedelile eraldatatult ühe nime. Alternatiivina võib valida presidendi juhatuse sees. Lisaks tasub niigi määrata juhatuse sees asepresident.

Kas valida president otsevalimistega või jätta juhatuse otsustada võib otsustada hääletusega enne valimisi. Kasutame rohkem hääli saanud alternatiivi.

Juhtkonna liikmed valime üheks aastaks. Juhatusel on seejärel voli kinnitada seltsi põhikiri ja registreerida MTÜ. Juhatus lubab kohtuda vähemalt kord kvartalis, et hoida seltsi töös.

Kui kellelgi on soov kandideerida juhatusse, aga ta ei saa ise kohale tulla kohtumise ajaks, palume julgelt edastada oma soov ja väike tutvustav nupp endast aadressile digitaalhumanitaaria@gmail.com. Me loeme selle koha peal ette ja kirjutame nime teiste kandidaatide sekka.

Kui kellelgi on soov valimistel hääletada, aga ta teab juba et ta kindlalt kohtumisele ei jõua, palun andke sellest teada samuti digitaalhumanitaaria@gmail.com, püüame leida mingi lahenduse.

Kui kellelgi on ideid seltsi koosoleku kava või planeeritud valimiste kuju suhtes, on selleks nüüd kaks nädalat võimalik arvamust avaldada. Kirja tekst on koos kohtumise märkmetega üles pandud siia: https://goo.gl/SkpwHA. Siia on oodatud igasugu kommentaarid protseduuride ja sisu kohta.


Kohtumiseni digitaalhumanitaaria konverentsil ja seltsi kohtumisel!

Lugupidamisega, Peeter Tinits (seltsi hetkeaktiivi nimel)


Dear members of the society

Let’s meet! Due to the cooling autumn weathers and the once again upcoming digital humanities conference it would be suitable to do another society meeting. Let’s review what has been done and plans for the future and see who could do what when.

Time: Meeting will take place 13.10.2016 at 16.30 in Tartu, the main hall of the Litrary Museum during the Estonian Digital Humanities conference, see http://www.folklore.ee/dh/en/dhe_2016/.

Let’s elect a board: For the society to keep growing and developing, we could take the official registration of it as a non-profit NGO and the confirmation of its constitution into the autumn curriculum. For it to be with the support of the society, I propose to finally elect a board for the society. The board could have for example seven to nine members in order to represent a wide array of interests. Being a member of the board of course won’t become a presupposition to take part in the organizatory activities and hopefully for each particular task, the best person can be found whether in or outside the board.

Plan for the meet 1. Review of past events and current future plans 2. Free discussion on the society and its future 3. Electing the board of the society

The elections could be done in the following way:

1) Anyone who wants can propose a candidacy for him/herself or for a colleage in the society with a small spoken introduction to the person and the contributions that he/she might bring to the society. We will write down the names of all proposed so that they will be visible during the elections. 2) Every member of the society will get a slip to vote, where they will write seven names in whatever order, to each of whom they will give their vote. 3) We count the votes received for each candidate and seven candidates with the largest number of votes will become members of the board.

There are no certain positions in the board yet, although we have earlier discussed topics that should be handled. Areas of responsibility can then be designated inside the board. We might consider electing the president separately as the position might demand more commitment than any board member might want. We could do a separate election for this where between the candidates of the president each member will write one name on the same election slip. As an alternative, a president can be elected inside the board. In addition it is worth to appiont a vice-president inside the board in any case.

We can decide by a majority vote whether we want to elect a president directly or leave it to the board to decide before the elections. We will just use the alternative that gets the most votes.

Members of the board will be elected for one year. The board will then have the power to confirm the society constitution and to register a non-profit NGO organization. The board will promise to meet at least once per quarter to keep the society in operation.

If anyone wishes to nominate themselves for the board, but can’t show up for the meeting, we ask you not to hesitate to send your nomination and a small introductory note to the address digitaalhumanitaaria@gmail.com. We will read it on site and add the name to the list of candidates.

If anyone wishes to vote in the elections, but knows that they certainly can not make it to the meeting, please let us know also at digitaalhumanitaaria@gmail.com, we will try to figure out a solution.

If anyone has ideas about the schedule of the meeting or the planned structure of the elections, you now have about two weeks to express your opinions. The contents of this letter are posted here https://goo.gl/SkpwHA. And comments on the procedures and the contents are well awaited in this page.

See you at the conference and the society meeting!