Agentorienteeritud modelleerimine

Allikas: Keeleleek

Agentorienteeritud modelleerimine (Agent-Oriented Modelling) on komplekssete süsteemide modelleerimisparadigma. Paradigma mõistab süsteemi väga laialt kui mistahes muutuvat keskkonda, milles osalevad mitmed agendid. Kirjeldusviisi pearõhk on süsteemi osalistel, agentidel.

Sterling ja Taveter jätavad agendi definitsiooni lahtiseks, andes vaid juhtnööriks "olend, mis sooritab mingi kindla teo olles sellest teadlik ning on suuteline reageerima muutustele" (2009:7[1]). Sellisena on see eesti keeleteadusele tuttav kui tegija, mille EKG defineerib kui "teadlikult toimiv, oma tegevust kontrolliv osaline" (1993: 11[2]) ja agentiivsus kui "agendi, s.o situatsiooni suhtes aktiivse, seda kontrolliva osalise olemasolu situatsioonis" (1993: 24[2]). Agentorienteeritud modelleerimine ei sea agendile piire, see võib-olla tehniline vidin (nt telefon), arvutirakendus või inimene. Sterling ja Taveter toovad näite filmist Sõrmuste isand, kus mitmes stseenis võitlevad inimnäitlejad ja arvutinäitlejad koos (2009: 12[1]). Arenevas maailmas on selline abstraktsionism hea -- töö, mida teeb täna inimene, võib homme olla asendatud roboti või arvutiga.

Süsteemi kirjeldatakse kolme mudeli tasandiga:

  • motivatsioonitasand (motivation layer), milles on kirjeldatud otstarve (purpose), eesmärgid (goals) ning tingmused-nõuded (requirements);
  • kavanditasand (design layer);
  • teostustasand (implementation layer).

Kasutatud kirjandus

  1. 1,0 1,1 The art of agent-oriented modeling. 2009. Leon Sterling and Kuldar Taveter. MIT Press.
  2. 2,0 2,1 Eesti keele grammatika. 2., Süntaks. 1993. Erelt, Tiiu; Viks, Ülle; Erelt, Mati; Kasik, Reet; Metslang, Helle; Rajandi, Henno; Ross, Kristiina; Saari, Henn; Tael, Kaja; Vare, Silvi http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/29437